AKCIONÁRSKY KLUB


STAŇTE SA ČLENOM AKCIONÁRSKEHO KLUBU BHP

VYPLŇTE FORMULÁR:
Registračné podmienky a potvrdenie správcu
Pravidlá a štatút Akcionárskeho klubu

Vyplnením Registračného formulára v elektronickej podobe a kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“ týmto ako osoba žiadajúca o členstvo v Akcionárskom klube spoločnosti BHP poskytujem spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (v texte aj ako spoločnosť BHP) svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo vyplnenom Registračnom formulári, ako aj so spracovaním všetkých osobných údajov ktoré počas a/alebo v súvislosti s mojim členstvom v Akcionárskom klube môže spoločnosť BHP získať. Tieto osobné údaje môžu byť spracované najmä na účely vytvorenia, evidencie a správy Akcionárskeho klubu ako aj na iný spôsob nakladania, ktorý vyplýva zo Štatútu Akcionárskeho klubu a rovnako tak tento súhlas udeľuje aj v prospech tretej osoby, ktorú určí spoločnosť BHP.  Zároveň súhlasím s tým, aby spoločnosť BHP sama alebo prostredníctvom osoby určenej spoločnosťou BHP zaznamenala mnou poskytnuté osobné údaje do elektronickej formy, aby poskytnuté osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala, vytvárala z osobných údajov databázu, zaraďovala osobné údaje do databázy, a v prípade potreby a v rozsahu potrebnom pre fungovanie Akcionárskeho klubu poskytovala osobné údaje zmluvným partnerom spoločnosti BHP a/alebo osobám určených spoločnosťou BHP. Spoločnosť BHP je oprávnená za účelom výroby a personifikácie vybraných druhov Benefitov poskytnúť najmä meno, priezvisko a adresu člena spoločnosti určenej spoločnosťou BHP. Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že som bola/bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že mnou poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Vyplnením Registračného formulára tiež súhlasím s podmienkami členstva v Akcionárskom klube ako aj so všetkými podmienkami uvedenými Štatútu a s možnosťou informovania/zasielania newslettrov, reklamy alebo akýchkoľvek informácií súvisiacich s Akcionárskym klubom a/alebo podnikateľskými aktivitami spoločnosti BHP a to buď písomne alebo elektronicky na adresy uvedené v Registračnom formulári.